::: Introduction I - image 9 :::      [shôshin nembutsu-gé]     Muryojukyo     Kanmuryojukyo     Amidakyo

::: Mu-ryo-ju-kyo :::
Muryoju livre


::: Kan-mu-ryo-ju-butsu-kyo ::: Kanmuryoju livre


::: A-mi-da-kyo :::
Amida livre